Polityka prywatności Sklepu DruciarniaArtystyczna.pl
https://www.druciarniaartystyczna.pl

Szanowny Użytkowniku!

Z wielką starannością podchodzimy do zasad bezpieczeństwa i dbałości o Twoją prywatność. W związku z tym poniżej znajdziesz zbiór najważniejszych informacji dotyczący zasad jakie stosujemy podczas przetwarzania Twoich danych osobowych oraz dane na temat plików cookies, które wykorzystujemy w naszym Sklepie. Informacje te zostały przygotowane wg zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych czyli RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest CraftVan Bartosz Żołądkiewicz z siedzibą w 50-033 Wrocław , ul.Piłsudskiego 32/6, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej , nr NIP: 7441338097, nr REGON: 430947778

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Sklep jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Sklep przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Sklep realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych Klientów i założyć Konto Użytkownika w naszym Sklepie oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy we wskazanych poniżej celach, związanych z działalnością Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą. W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień i obsługa ewentualnych reklamacji
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • Przesyłanie newslettera

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • Prowadzenie badań i analiz Sklepu, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • Obsługa Twoich próśb i zgłoszeń przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z konieczności spełnienia obowiązków związanych z wymogami prawa)
 • Organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych
 • Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

TWOJE UPRAWNIENIA

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • sprostowana danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu)
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy
 • administrator może odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 masz prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Realizację wszystkich uprawnień możesz przeprowadzić poprzez Panel Klienta dostępny w Twoim koncie założonym w ramach Sklepu (jeśli takowe zostało założone) w zakładce Moje Konto – Zarządzenie prywatnością. Możesz też wysłać zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych
 • podmioty wykonujące usługi konsultingowe
 • podmioty zapewniający system mailingowy
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • portale społecznościowe

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego sklepu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przekazywanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, Sklep stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub po prostu skontaktować się z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz na adres email: sklep@druciarniaartystyczna.pl

POLITYKA COOKIES – „CIASTECZKA”

Sklep druciarniaartystyczna.pl jak przeważająca większość witryn internetowych korzysta z „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Ciasteczka wykorzystujemy w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu
 • utrzymywania sesji użytkowników
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Pliki Cookies używamy również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje Cookies jakie używamy

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Sklep może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności Sklepu, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych Sklepu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.